ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ “ สติมโต สทา ภททํ ” ความหมาย “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”


ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 08 เม.ย. 64
ปรกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 05 เม.ย. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม 05 เม.ย. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 05 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 01 เม.ย. 64
แบบบันทึกแจ้งความประสงค์ขอเรียนออนไลน์ (online) 11 ก.พ. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่5) 05 ก.พ. 64
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน
แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 11 ก.ย. 62
แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 09 ม.ค. 62
ตารางการนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่1/2561 19 มิ.ย. 61
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน 19 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มโครงงาน
แบบฟอร์มบทคัดย่อโครงงาน 17 ส.ค. 60
รูปแบบการเขียนโครงงาน 17 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผลฯ
แบบเสนอขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ 02 พ.ค. 62
โครงการสอน (Course Syllabus) 28 มี.ค. 62
ตารางคำนวนเวลาเรียน 03 ก.ค. 60
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มต้นฉบับข้อสอบ 22 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลดเอกสารระบบงานแผน
แบบฟอร์มเขียนงาน-ปีงบประมาณ-2564 08 ต.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ-2564 08 ต.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรมในงาน-โครงการ-ปีงบประมาณ-2564 08 ต.ค. 63
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ช่วงที่ 1 30 มิ.ย. 63
ตัวอย่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 63 30 มิ.ย. 63
ทิศทางแผนงบประมาณปี 63 28 ต.ค. 62
วิสัยทัศน์-พัธกิจ-เป้าประสงค์-กลยุทธ์ 2561-2563 30 ส.ค. 60
มาตรฐานการศึกษา 30 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 12 ธ.ค. 60
ฟอร์มวิจัย 5 บท 12 ธ.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
sar bangmodwittaya ปี 2563 31 พ.ค. 64
sar bangmodwittaya ปี 2562 19 ส.ค. 63
sar bangmodwittaya ปี 2561 27 มิ.ย. 62
sar bangmodwittaya ปี 2560 05 ก.ค. 61
sar bangmodwittaya ปี 2559 03 ก.ค. 60
นวัตกรรมการเรียนการสอน
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม “PLC Tea
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในก
สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (ครูชัญญานุช รัตนวิชัย)
สื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (BangMod) โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
สื่อการเรียนการสอน วิชา photoshop สอนโดยครูชัญญานุช รัตนวิชัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา OBEC AWARDS สพม.1 ปี2561 โดยนายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๕ ชุด) 18 พ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๙๘ ชุด) 25 มิ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๔๖ ชุด) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ้างครูชาวต่างชาติ) 22 มี.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง) 18 มี.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อหนังสือเรียน) 04 มี.ค. 64
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๖ ชุด) 04 มี.ค. 64
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข จำนวน 1 หลัง 22 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมระบบฯ 98 ชุด 28 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๖ ชุด (คอม ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษจำนวน ๔ ห้อง 21 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ จำนวน ๔๖ ชุด 05 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว จำนวน 1 หลัง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด 23 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19 มี.ค. 63
ประกาศราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เช่าคอมพิวเตอร์ 45 ชุด 18 พ.ย. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ 3 26 เม.ย. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง 23 มี.ค. 64
ตารางวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2) 22 มี.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 10 มี.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ ๔ 04 มี.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าอาคาร 25 ม.ค. 64
ตารางวงเงินที่ได้รับจัดสรรร จัดซื้อหนังสือเรียนปี 2563 13 มี.ค. 63
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ชุด 18 พ.ย. 64
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ จำนวน ๔๖ ชุด 21 เม.ย. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 29 มี.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้า่งปรับปรุงห้องเรียนพิเศษจำนวน 4 ห้อง (122 , 123 , 124 และ 125) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ๔ ห้อง (๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔ และ ๑๒๕) 23 มี.ค. 64
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ๔ ห้อง (๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔ และ ๑๒๕) 23 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข เขตแผ่นดินไหว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 29 ม.ค. 64
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารการเงิน
เอกสารล้างหนี้หรือสำรองจ่าย 07 ส.ค. 61
เอกสารการยืมเงิน 07 ส.ค. 61
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โรงเรียน (241/0) 21 ก.ค. 59
สวัสดีนะเราเอง เธอๆ ชื่ออะไร นามสกุลอะไร สูงเท่าไร หนักกี่โล โสดปร้าาาา (350/6) 21 ก.ค. 59
สวีดัส สวัสดี (241/1) 21 ก.ค. 59
โรงเรียนน่าอยู่ (219/1) 21 ก.ค. 59
ถ้าจบกันไปแล้วจะไปเรียนกันที่ไหนเอ่ยยยยย (235/3) 21 ก.ค. 59
ตอนนี้อยู่ร.ร*** (231/3) 21 ก.ค. 59
ร.ร.บางมด กว้างขวาง (225/2) 21 ก.ค. 59
สวัสดี เรา น้ำฝน น่ะ ม.6/4 (263/3) 21 ก.ค. 59
โรงเรียน (225/1) 21 ก.ค. 59
สบายดีมั้ย (305/2) 21 ก.ค. 59
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ชมรมออนไลน์
ชมรมรักษาดินแดน
ตรวจผลการเรียน
งานแนะแนวการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เอกสารงานปกครอง
คำสั่งโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
สำรวจความสนใจในการศึกษาต่อ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาชีพในฝันของนักเรียน
หมอ
พยาบาล
ครู
ตำรวจ
ทหาร
อื่นๆ
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน