กลุ่มบรรณารักษ์

นางลฎาภา ขันโพชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบรรณารักษ์

นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ
ครู คศ.1