งานระดับชั้น

นายเอกชัย ชินะตังกูร
ครู คศ.1
หัวหน้างานระดับชั้น

นายเอกชัย ชินะตังกูร
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายวุฒิชัย ศรีประไหม
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
หัวหน้าระดับชั้น ม.6