กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน การบัญชีและเก็บรักษาเงิน
งานตรวจสอบภายใน
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา
งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
งานสำนักกลุ่มบริหารงบประมาณ
งานอื่นฯ