ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ
โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
          โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 12/ 6 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม2ซอยวัดสีสุกแขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ประวัติความเป็นมา
          โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงศรัทธาของชุมชน และความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ กับกรุงเทพมหานครที่จะให้กรมสามัญศึกษา รับดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
          โดยเมื่อปีการศึกษา 2517 เจ้าอาวาสวัดสีสุกในขณะนั้น คือพระครูสุกิจวรวัฒน์ (ชิต ปุสฺโส) ได้ติดต่อ นายหวาด แสงบำรุง และนางสาวจวน แดงแสงส่งเพื่อขอรับบริจาคที่ดินให้กับวัดสีสุก กรมสามัญศึกษาจึงได้ขอเช่าที่ดินดังกล่าวจากกรมการศาสนา เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ชื่อ โรงเรียนวัดสีสุกหวาดจวนวิทยา การสอนในระยะแรก กรมสามัญศึกษามอบให้นายแดง สุขกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการ และได้จัดส่งครูจากโรงเรียนบางประกอกวิทยาคมมาช่วยอีก 3 ท่าน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2518ลงนามโดย นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น
          ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุชีวิน โสภณพันธ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยเริ่มมารายงานตัวปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2518 ต่อกรมสามัญศึกษา ได้ออกคำสั่งให้ นายเกษียร
ภู่กลาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และให้นายสุชีวิน โสภณพันธ์ ไปช่วยราชการที่กองการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่15 มกราคม 2519 ในวันที่ 8 มกราคม 2524 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสีสุกหวาดจวนวิทยา เป็น โรงเรียนบางมดวิทยา ในวันที่ 27 กันยายน 2525ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนบางมดวิทยา เป็นโรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
ผู้บริหารโรงเรียนจากอดีต –ปัจจุบัน
1.นายแดง สุขสกุล ครูใหญ่ 8 เมษายน 2518 ถึง 4 มิถุนายน 2518
2.นายสุชีวิน โสภณพันธ์ ครูใหญ่ 5 มิถุนายน 2518 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2519 
3.นายเกษียร ภู่กลางครูใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ 2519 ถึง 26 กรกฏาคม 2520 
4.นายสมนึก สุทธิวงค์ ครูใหญ่ 22 เมษายน 2520 ถึง 17 พฤษภาคม 2525 
5.นายศิริสุง คาสิทธิ์ครูใหญ่ 18 พฤษภาคม 2525 ถึง 24 ตุลาคม 2534 
6.นายอินทร์ วงค์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ 24 ตุลาคม 2534 ถึง 31ตุลาคม 2537 
7.นาย บำรุง จริตงาม ผู้อำนวยการ 8 ตุลาคม 2537 ถึง 13 ตุลาคม 2543 
8.นางวงศ์พรรณ อัจฉริยวนิช ผู้อำนวยการ 14 ตุลาคม 2543 ถึง 14 กันยายน 2546 
9.นายราชวัตร สว่างรักษ์ ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน 2546 – 9 พฤศจิกายน 2549 
10.นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการ 14 พฤศจิกายน ปี 2549 – 7 มกราคม 2553
11.นายสง่า บูรณรักษ์ ผู้อำนวยการ 11 มกราคม 2553 – 29 กันยายน 2553
12.นายสนั่น ชนันทวารี ผู้อำนวยการ 4 กุมภาพันธ์ 2554 –29 พฤศจิกายน 2555
13.นายบุณยพงค์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการ 30 พฤศจิกายน 2555– 7 พฤศจิกายน 2561
14.
นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการ 8 พฤศจิกายน 2561- ปัจจุบัน
 
          ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน4 หลัง จำนวน 57 ห้องเรียน อาคารฝึกงาน 1 หลัง 2 ห้อง อาคารเรียนเกษตร 1 หลัง 2ห้อง หอประชุมโรงอาหาร1 หลัง หอประประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามอเนกประสงค์ ห้องน้ำห้องส้วม ชาย หญิง จำนวน 4 หลัง มีที่พักผ่อนดูหนังสือทั่วบริเวณโรงเรียน ห้องพักนักการภารโรง 1 หลัง 8ห้อง จำนวน ข้าราชการ 80 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน นักเรียน 2,040 คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6