คณะผู้บริหาร

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุทรณ์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศิโรรัตน์ ชัยศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ