กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
ครู คศ.3

นายศรีสุวรรณ โพธิน
ครู คศ.2

นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
ครู คศ.2

นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาววรางคณา จันทร์มณี
ครู คศ.2

นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
ครู คศ.2

นางสาวดารารัตน์ บุญทศ
ครู คศ.1

นางสาวสุกานดา บัวคำ
ครู คศ.1