กลุ่มบริหารทั่วไป
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
งานประสานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานศิลป์
งานประชาสัมพันธ์
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรียนและการประกันอุบัติเหตุ
งานสวัสดิการโรงเรียน
งานวิทยุสื่อสาร
งานโสตทัศนศึกษา
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานอื่น ฯ