กลุ่มบริหารวิชาการ
งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานนิเทศการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชการ
งานการรับนักเรียน
งานพัฒนาระบบเครอยข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานห้องสมุด
งานจัดการเรียนร่วม
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
งานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
งานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
งานพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานโรงเรียนสุจริต
งาน Project citizen
งานอื่น