กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานพิธีการหน้าเสาธง
งานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานเวรรักษาการณ์
งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
งานส่งเสริมประสานการศึกษาในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย
งานอื่น ฯ