กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพุทธิชัย ขวัญทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวนันทวัน งามล้ำ
ครู คศ.1

นายนิรมิต ภักดียิ่งยง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกมล เถาน้อย
ครูอัตราจ้าง

นายณัฏฐชัย เกิดไกรชัยวัฒน์
ครูผู้ช่วย