พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ(Mission)
               1)      ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล
               2)      เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
               3)      พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความร่วมมือระหว่างครู
                        ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ

               4)      ส่งเสริมความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี

เป้าประสงค์

       1)      สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล
 2)      ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีศักยภาพในด้านความรู้คู่คุณธรรม
 3)      ระบบการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยได้รับความร่วมมือ
          ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ
4)       สถานศึกษาดำรงความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้
          เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า