กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสมัชญา ปินตา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
ครู คศ.1

นายปรีดา นาครอง
ครู คศ.1

นางสาวปารมี มากจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ แก้วล้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ ไตรยวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิติยากร ธรรมละเอียด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลทิพย์ นาอุดม
ครูอัตราจ้าง