กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
ครู คศ.3

นายเกริกกุล เลาหะพานิช
ครู คศ.3

นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
ครู คศ.1

นางสาวอธิชา ปิยะกมลนิรันดร์
ครูผู้ช่วย