กลุ่มแนะแนว

นางวราภรณ์ จิตต์คง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มแนะแนว

นางสาวธัญทิพย์ ติลังการณ์
ครู คศ.1