ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 กิจกรรมพบพระพบธรรม
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
22 ส.ค. 60 Technology for life
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
21 ส.ค. 60 ถึง 22 ส.ค. 60 คณิตคิดเร็ว
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
19 ส.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
งานแผนงานโรงเรียน
18 ส.ค. 60 ลีลาศสัมพันธ์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
18 ส.ค. 60 ส่งบทคัดย่อโครงงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 60 ็Happy math
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
16 ส.ค. 60 วันนี้วิทย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 60 English for everyday life
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 60 Student Development Activies
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
09 ส.ค. 60 Art Shop
กลุ่มสาระฯศิลปะ
08 ส.ค. 60 ASEAN Activities Day
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
07 ส.ค. 60 ASEAN Knowledge
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
05 ส.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย
กลุ่มสาระฯศิลปะ
04 ส.ค. 60 ตรวจสุขภาพครู
งานอนามัยโรงเรียน
04 ส.ค. 60 Exercise for health
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
03 ส.ค. 60 ็Happy math
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
02 ส.ค. 60 วันนี้วิทย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
02 ส.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 60 English for everyday life
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
31 ก.ค. 60 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
28 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
27 ก.ค. 60 Student Development Activies
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ก.ค. 60 Art Shop
กลุ่มสาระฯศิลปะ
25 ก.ค. 60 Technology for life
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
24 ก.ค. 60 ASEAN Knowledge
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
05 มิ.ย. 60 พัฒนาศักยภาพทักษะกีฬานักเรียน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
03 มิ.ย. 60 ถึง 04 มิ.ย. 60 อบรมผู้นำนักเรียน (3-4 มิ.ย.60)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 มิ.ย. 60 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
02 มิ.ย. 60 อบรมนักเรียนแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
01 มิ.ย. 60 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน (1-30 มิ.ย.60)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 พ.ค. 60 กิจกรรมการงดสูบบุหรี่โลก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 พ.ค. 60 Technology for life
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
29 พ.ค. 60 ASEAN Knowledge
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561
งานแผนงานโรงเรียน
26 พ.ค. 60 Exercise for health
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
24 พ.ค. 60 วันนี้วิทย์ / อบรมโครงงาน ม.ปลาย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ / กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค. 60 English for everyday life / อบรมโครงงาน ม.ต้น
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
22 พ.ค. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (22 พ.ค. - 16 มิ.ย. 60)
ครูประจำวิชา/งานวัดผลฯ
16 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
4 กลุ่มบริหาร
15 พ.ค. 60 ถึง 17 พ.ค. 60 ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดพุฒตาล กรุงเทพฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 พ.ค. 60 ถึง 13 พ.ค. 60 ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดปัญญานันทาราม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 ก.พ. 60 ถึง 08 ก.พ. 60 กิจกรรมรู้รักภาษาไทย/พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1/สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6

กลุ่มสาระฯภาษาไทย/กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/งานวัดผลฯ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 มี.ค. 60 สอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.พ. 60 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ก.พ. 60 student development activies

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.พ. 60 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน/ประชุมครูประจำเดือน/รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารทั่วไป/งานแนะแนวการศึกษา
31 ม.ค. 60 Technology for life

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 ม.ค. 60 Asean knowledge/กิจกรรมการติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูประจำวิชา
28 ม.ค. 60 Pre Smart Program Camp

งานการรับนักเรียน
27 ม.ค. 60 พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ สนามศุภชลาศัย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ม.ค. 60 Happy Math

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
26 ม.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ม.6

ครูประจำวิชา
25 ม.ค. 60 กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
24 ม.ค. 60 english for everyday life

24 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 กิจกรรมพบพระพบธรรม

กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ม.ค. 60 กิจกรรมรู้รักภาษาไทย

30 ธ.ค. 59 กิจกรรมทำบุญ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 sport day

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
28 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ

กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 59 english for everyday life

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
26 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
26 ธ.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59 สอบ 9 วิชาสามัญ ม.6

งานวัดผลฯ
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

งานวัดผลฯ
16 ธ.ค. 59 exercise for health

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
15 ธ.ค. 59 Happy Math

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
14 ธ.ค. 59 เดินทางไกลและค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ธ.ค. 59 กิจกรรม english for everyday life

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
12 ธ.ค. 59 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
12 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 เริ่มเรียนซ้ำรายวิชาของภาคเรียนที่ 1/2559

กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ธ.ค. 59 exercise for health

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
08 ธ.ค. 59 student development activies

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 พ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ

กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ย. 59 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดี ร.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 พ.ย. 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งานแหล่งเรียนรู้
23 พ.ย. 59 Art shop

กลุ่มสาระฯศิลปะ
22 พ.ย. 59 Technology for life

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 พ.ย. 59 สอบธรรมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
19 พ.ย. 59 เริ่มกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์

กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย. 59 exercise for health

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 กิจกรรม english camp (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-จีน)

smart program
16 พ.ย. 59 วันนี้วิทย์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
15 พ.ย. 59 english for everyday life

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
14 พ.ย. 59 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอย

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 พ.ย. 59 งานสัปห์ดาห้องสมุด

งานห้องสมุด
10 พ.ย. 59 student development activies

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 พ.ย. 59 Art shop /พัฒนาบุคคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กลุ้มสาระฯศิลปะ/กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ
08 พ.ย. 59 Technology for life

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
07 พ.ย. 59 Asean knowledge/สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 (7-30 พ.ย. 59)

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/ครูประจำวิชา
06 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2559

4 กลุ่มบริหารงาน
06 ก.ย. 59 ถึง 07 ก.ย. 59 วิเคราะห์โครงงาน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05 ก.ย. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 ประกวดโครงงาน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
01 ก.ย. 59 ประชุมเตรีมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2
งานแผนงานโรงเรียน
30 ส.ค. 59 ถึง 01 ก.ย. 59 พบพระ พบธรรม 30 ส.ค.-1 ก.ย. 2559
งานแผนงานโรงเรียน
26 ส.ค. 59 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานแนะแนวการศึกษา
24 ส.ค. 59 จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรี-ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระฯศิลปะ
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีไทย
กลุ่มสาระฯศิลปะ
19 ส.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กิจกรรม Chinese Culture Day
การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
กิจกรรมทัศนศึกษามสัปดาห์วิทยาสาสตร์และมเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2559
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2559
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 59 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 หลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งานแผนงานโรงเรียน
12 ส.ค. 59 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 59 ส่งเล่มโครงงานห้องเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
08 ส.ค. 59 นำนักเรียนแสดงนาฏศิลป์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
กลุ่มสาระฯศิลปะ
06 ส.ค. 59 ถึง 07 ส.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผนและพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2560
กลุ่มแผนงานโรงเรียน
05 ส.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
04 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานห้องเรียนพิเศษ
03 ส.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารทั่วไป
01 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
29 ก.ค. 59 ส่งคะแนนสอบระหว่างภาค/กลางภาค
ครูประจำวิชา
29 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 59 ส่งแผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
27 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 พบพระ พบธรรม 26-28 ก.ค. 2559
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
26 ก.ค. 59 นำนักเรียนแสดงนาฎศิลป์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมเด็จพระ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
26 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระฯสุขะศึกษา
20 ก.ค. 59 วันหยุดวันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
18 ก.ค. 59 ถวายเทียนพรรษา
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานสาระฯสังคมศึกษา
18 ก.ค. 59 เริ่มกิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ อังกฤษ-จีน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
16 ก.ค. 59 ประกวดระเบียบแถว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ก.ค. 59 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านค้าเขตจอมทอง 14-15 ก.ค. 2559
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระฯสุขะศึกษา
14 ก.ค. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 11-15 ก.ค. 2559
งานวัดผลฯ
08 ก.ค. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
08 ก.ค. 59 นำส่งฎีกา
งานการเงิน
08 ก.ค. 59 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
07 ก.ค. 59 ถึง 07 มิ.ย. 59 หล่อเทียนพรรษา
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
05 ก.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือน กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
04 ก.ค. 59 ถึง 08 ก.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา 4-8 ก.ค. 2559
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
01 ก.ค. 59 พิธีทบทวนคำปฏิมญาณและสวนสนามลูกเสือฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 59 บันทึกข้อมูลหนังสือ 1- 29 ก.ค. 2559
งานห้องสมุด
01 ก.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาการงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 พบพระ พบธรรม 28-30 มิถุนายน 2559
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กลุ่มงานบริหารบุคคล
28 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/ศิลปะ
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกาษา 2558 27-30 มิถุนายน 2559
งานประกันคุณภาพการศึกษา
27 มิ.ย. 59 ส่งแผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มิ.ย. 59 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียน 1/2559
ครูประจำวิชา
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
งานอนามมัยโรงเรียน/กลุ่มสาระฯสุขศึกษา/กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
23 มิ.ย. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
23 มิ.ย. 59 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
งานแผนงานโรงเรียน
22 มิ.ย. 59 กิจกรรม Chinese online
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
21 มิ.ย. 59 เริ่มกิจกรรม English on tuesday
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
21 มิ.ย. 59 เริ่มจัดทำโครงงานห้องเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
20 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อโครงงานห้องเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
17 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
16 มิ.ย. 59 Happy Math สนุกกับคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
13 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระฯสุขะศึกษา
13 มิ.ย. 59 กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่
งานห้องสมุด
13 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนหนังสือใหม่ 13-30 มิถุนายน 2559
งานห้องสมุด
11 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานดนตรีโปงลาง นาฏศิลป์และโขน 11-12 มิถุนายน2559
กลุุ่มสาระฯศิลปะ
10 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
09 มิ.ย. 59 ส่งเค้าโครงโครงงาน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกาษา
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กลุมบริหารงานบุคคล
07 มิ.ย. 59 นำส่งฎีกาประจำเดือน
งานการเงิน
06 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559
งานอนุรักษ์พลังงานฯ
06 มิ.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
06 มิ.ย. 59 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 2/2559
งานห้องสมุด
05 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6
4 กลุ่มบริหาร
03 มิ.ย. 59 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
02 มิ.ย. 59 ทัศนศึกษา ศูนย์ภูมิรักษ์
นครนายก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
01 มิ.ย. 59 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี 2560
งานแผนงานโรงเรียน