ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ใน เมนู "ดูผลการเรียน" วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเปิดบ้านบางมด ปี 2560 13 ม.ค. 61
แบบนิเทศสำหรับครูผู้สอน 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2-2560 11 ม.ค. 61
คำสั่งสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา2/2560 12 ธ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ-PLC-โรงเรียน 30 พ.ย. 60
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ 27 พ.ย. 60
คำสั่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 21 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอยและการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรม ปี 2560 15 ก.ย. 60
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 15 ส.ค. 60
vis-art 15 ส.ค. 60
thai 15 ส.ค. 60
special 15 ส.ค. 60
social 15 ส.ค. 60
robot 15 ส.ค. 60
pilot 15 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มโครงงาน
แบบฟอร์มบทคัดย่อโครงงาน 17 ส.ค. 60
รูปแบบการเขียนโครงงาน 17 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผลฯ
ตารางคำนวนเวลาเรียน 03 ก.ค. 60
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มต้นฉบับข้อสอบ 22 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลดเอกสารระบบงานแผน
แบบฟอร์มสรุปงาน-ช่วงที่-2-ปีงบประมาณ-2560 07 ก.ย. 60
แบบฟอร์มกิจกรรม-ช่วงที่-2-ปีงบประมาณ-2560 07 ก.ย. 60
วิสัยทัศน์-พัธกิจ-เป้าประสงค์-กลยุทธ์ 2561-2563 30 ส.ค. 60
มาตรฐานการศึกษา 30 ส.ค. 60
แบบฟอร์มกิจกรรม-แบบใส่มาตรฐาน 30 ส.ค. 60
แบบเสนอโครงการ 2561 01 ส.ค. 60
แบบเสนอกิจกรรม 2561 01 ส.ค. 60
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 08 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 12 ธ.ค. 60
ฟอร์มวิจัย 5 บท 12 ธ.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
sar bangmodwittaya ปี 2559 03 ก.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน318ก 13 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่าคอมพิวเตอร์) 13 ธ.ค. 60
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑ 02 พ.ย. 60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบลงทุน) 25 ต.ค. 60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25 ต.ค. 60
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ 22 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รา 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพัดลมพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่ง ๕๐ ที่นั่ง จำนว 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดกระดานหมากล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดอาหารว่าง จานวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้ม PVC พิมพ์ตราโรงเรียน ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษปรุ๊ฟโรเนียวA๔-๖๐ แกรม) จำนวน ๔๐๐ รี 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ (อาคา 20 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน๓๑๘ก 19 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประ 19 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนก 15 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมฯ(หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) 15 พ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 พ.ย. 60
ประกาศเชิญชวน
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน๓๑๘ก 19 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิช 15 ธ.ค. 60
ข่าวการศึกษา
สื่อ cai คอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
งานแนะแนวการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ
คำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาชีพในฝันของนักเรียน
หมอ
พยาบาล
ครู
ตำรวจ
ทหาร
อื่นๆ
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน